Maria Montessori leikkikoulu - Yksityinen päiväkoti, Espoo | Montessori Pedagogiikka

Montessori pedagogiikka

Montessori-pedagogiikka on uskontokunnista riippumaton kasvatusfilosofia, jonka loi italialainen lääkäri Maria Montessori (1870 - 1952).

Montessorin teoria on lasta kunnioittava ja arvostava:

  • Lapsia tulee kunnioittaa ennen kaikkea lapsina ja itsenäisinä yksilöinä.
  • Lapsilla on sisäinen herkkyys ja kyky oppia ja suodattaa ympäristöstään omaa kehitystään tukevia aineksia.
  • Lapsen persoonallisuus kehittyy vuorovaikutuksen ja toiminnan avulla. Lapset siis tavallaan luovat itsensä.
  • Oppimisen tärkein vaihe on varhaislapsuus 0-6 v.

Herkkyyskaudet

Montesssorin havaintojen mukaan tietyt asiat ja toiminnot kiinnostavat lapsia tiettyinä aikoina. Hän kutsui näitä lapsen kehitystä ohjaavia kausia herkkyyskausiksi. Alle kuusivuotiaalla näitä ovat mm. kielellisen kehityksen herkkyyskausi, liikkeen koordinaation herkkyyskausi, järjestyksen herkkyyskausi, aistien kehittämisen herkkyyskausi ja sosiaalistumisen herkkyyskausi. Kasvatuksen tehtävänä on vastata herkkyyskausiin, tukea ja auttaa lasta kohti itsenäisyyttä ja itseksi kasvamista.

Valmisteltu ympäristö

Jotta lapsen tarpeet voitaisiin huomioida, montessorileikkikoulussa kaikki vastaa lasten ikää, kokoa ja kehitysvaihetta ja tarjoaa mahdollisuuden itseohjautuvaan oppimiseen. Koko ympäristö, huone, opetusvälineet, ohjaaja ja yhteisön ilmapiiri on lasta varten ja hänen tukenaan.

Opetusvälineistö

Maria Montessorin kehittämät välineet ovat opetusmateriaalin runko. Ne ovat syntyneet lasten käyttäytymistä havainnoimalla. Välineistö muodostaa aistinvaraisiin kokemuksiin perustuvan, systemaattisesti järjestetyn, asteittain vaikeutuvan sarjan, joka seuraa lapsen ajattelun luontaista kehitystä yksinkertaisesta monimutkaiseen, konkreettisesta abstraktiin. Useat välineet on suunniteltu itsekorjaaviksi. Lapsi saa tällöin mahdollisuuden kokeilla ja keksiä omatoimisesti. Onnistumisen elämykset kasvattavat luovuutta ja itseluottamusta.

Montessorivälineistö jakautuu osa-alueesiin, joita ovat:

  1. käytännön elämän työt
  2. aistivälineet
  3. kielivälineet
  4. matematiikkavälineet
  5. kulttuurivälineistö, johon kuuluvat maantiede, biologia, historia ja taiteen eri muodot.

Välineistön käyttö ei ole itseisarvo sinänsä, vaan sillä on nimenomaan välineellinen tehtävä. Sen tarkoituksena on auttaa oman ajattelun käynnistämistä, ymmärtävää oppimista ja luovaa ajattelua.

Ohjaaja

Ohjaajan tehtävänä on toimia lapsen ja hänen perheensä tukena lapsen kasvussa kohti itsenäisyyttä. Hän pitää huolta välineistöstä ja esteettisesti korkeatasoisesta ympäristöstä, toimii roolimallina, välineistön demonstroijana, lisämateriaalin tuottajana ja lasten toiminnan havainnoitsijana.

 

Maria Montessori leikkikoulu, Espoo - Napitusharjoittelua

Maria Montessori leikkikoulu, Espoo - Numerot järjestykseen

Maria Montessori leikkikoulu, Espoo - Sanojen muodostaminen

Maria Montessori leikkikoulu, Espoo - Yhdessä tekemistä